Volební program je rozdělen do těchto 7 oblastí:

1. BOSKO_VÍCE průjezdné a dopravně dostupné

 • projektová příprava modernizace přetížených křižovatek na ulici Nádražní a Sokolská
 • zkapacitnění parkovacích stání, zejména v lokalitách Nádražní, Komenského a Lidická
 • rekonstrukce přechodu Janáčkova, vybudování přechodu Hybešova – Sv. Čecha
 • rekonstrukce komunikací lokalita Milánovy, Podhradí, Na Skalce, ul. Bělská, L. Vojtěcha
 • zpracujeme projekt základních dopravních tras pro cyklisty ve městě, vybudujeme cyklostezky Boskovice – Hrádkov, Boskovice – Svitávka
 • budeme prosazovat zahájení stavby D43 v úseku Moravská Třebová – Bořitov, podporujeme zkvalitnění železniční dopravy – projekt Boskovické spojky a modernizaci trati Brno – Česká Třebová

2. BOSKO_VÍCE obydlené a kulturní

 • výstavba cenově dostupných bytů v lokalitě za nemocnicí
 • zastavění proluky U Koupadel s byty pro boskovické občany a s prostory pro neziskové organizace
 • výstavba knihovny a rekonstrukce obchodní uličky
 • příprava rekonstrukce Sokolovny s moderním zázemím pro kulturní akce
 • posílení propagace města v rámci ČR a zahraničí
 • pokračovat v opravách památek a historicky cenných objektů, zajistit finanční podporu těchto oprav v centru města i mimo památkovou zónu a v přidružených obcích

3. BOSKO_VÍCE ohleduplné k životnímu prostředí

 • rekonstrukce parku u zámeckého skleníku
 • rekonstrukce zpevněných ploch a obnova zeleně vnitrobloku Komenského, Bezručova, Sokolská a Dr. Svěráka
 • zefektivnění svozu separovaného odpadu v přetížených stanovištích, postupné budování polopodzemních kontejnerů
 • zajištění dostatečné kapacity čističky odpadních vod v souvislosti s novou výstavbou domů a bytů a zvýšení kapacity odvodu odpadních vod v sídlišti Pod Oborou
 • informační kampaně cílené na dospělé a seniory k ochraně vody a zadržování vody v krajině
 • ozeleňování a zatraktivnění příměstských lokalit

4. BOSKO_VÍCE vzdělané a sportující

 • zlepšení materiálních a pracovních podmínek učitelů, zlepšit vybavení pracoven, včetně dovybavení počítačovou technikou
 • obnova pomůcek a vybavení základní školy
 • rozšíření zájmového vzdělávání v mateřské a základní škole
 • podpora nových a netradičních sportů (workout a parkur hřiště, lezecká stěna, skatepark)
 • postupné budování sportovišť a jejich zázemí v areálu Červená zahrada
 • výstavba zázemí pro halové sporty

5. BOSKO_VÍCE zdravé a pečující

 • zachovat Nemocnici Boskovice jako součást zdravotnické sítě Jihomoravského kraje
 • vyjednávání maximální finanční podpory ze strany Jihomoravského kraje a státu
 • modernizovat infrastrukturu a vybavení Nemocnice Boskovice
 • zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Nemocnice Boskovice
 • podpora služeb domácí péče o seniory, o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné
 • pokračování v podpoře nízkoprahového klubu, spolupráce na preventivních programech s městskou policií

6. BOSKO_VÍCE otevřené a přátelské

 • informovanost veřejnosti nejrůznějšími komunikačními prostředky, vytvořit datový portál se srozumitelně podanými informacemi občanům
 • sdílené mapové aplikace pro kontejnerová stanoviště, zimní údržbu, parkování ve městě aj.
 • setkávání s občany k aktuálním tématům
 • do roku 2022 zavést úplné elektronické podání ve vybraných agendách městského úřadu
 • bezbariérová úprava budovy úřadu na Masarykově náměstí
 • podpora aktivit neziskového sektoru a dobrovolníků pro děti, mládež a seniory
 • zlepšování infrastruktury všech místních částí města

7. BOSKO_VÍCE hospodárné a bezpečné

 • systematická údržba a koncepční rozvoj areálů budov ZŠ, nemocnice, sportovišť, kulturních zařízení, budov sociálních služeb
 • hospodárné nakládání s finančními prostředky města
 • intenzivnější využívání moderních technologií pro správu města, údržbu majetku a snižování energetické náročnosti (úsporné technologie pro veřejné osvětlení, elektronické sledování provozu na klíčových křižovatkách, zlepšování vlastností městských budov)
 • vybudování nové služebny městské policie
 • systematická péče o budovy a zázemí všech SDH a výstavba hasičské zbrojnice SDH Mazurie

Chceme více pro BOSKO_VÍCE!!!

zdroj: http://www.kducsl-boskovice.cz/index.php/program